DISCLAIMER

NL De informatie op deze website van de vriendenclub BMW boxerclub Nederland wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De vriendenclub BMW boxerclub Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van de vriendenclub BMW boxerclub Nederland worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Kopiëren, vermenigvuldigen of verspreiden van de informatie van deze site, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

CookiesSinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. De website “bmwboxerclub.nl” maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de voorkeuren te onthouden zoals de inlognaam en eventueel het wachtwoord.
Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

 Om te kijken welke cookies deze site plaatst kunt U een van onderstaande procedures volgen. 

Internet Explorer: Ga rechtsboven naar de instellingen. Klik op ‘internetopties’ en ga vervolgens onder het tabje algemeen naar ‘instellingen’ Wanneer je daarna op ‘bestanden weergeven’ drukt krijg je een lijst met cookies te zien. Hierin kun je zoeken naar de cookies die jouw site plaatst
Firefox: Druk linksboven op ‘Firefox’. Wanneer je in het uitklapmenu op ‘opties’ gaat staan, krijg je ook daar weer een kopje ‘optie’ te zien. Wanneer je die laatste ‘optie’ hebt ingedrukt, klik je vervolgesn op Privacy (logo bovenin). Als je nu naar ‘individuele cookies verwijderen’ gaat, krijg je een lijst met cookies te zien. Zoek hier jouw site op om te zien welke cookies je plaatst.
Google Chrome: Ga rechtsboven naar ‘instellingen’. Klik vervolgens onderaan de pagina op ‘geavanceerde instellingen weergeven’. Bij het uitklapmenu druk je op ‘instellingen voor inhoud’ en vervolgens op ‘Alle cookies en sitegegevens’. Linksboven kun je dan jouw site opzoeken.
Om cookies te vermijden, kunt u uw browser configureren om cookies te weigeren. Door dit te doen kunnen bepaalde functionaliteiten van de websites verloren gaan. De procedure voor de afwijzing van cookies hangt af van welke browser u gebruikt. Raadpleeg informatie van uw webbrowser voor meer details.

DISCLAIMER

GB-The information from the website of BMW boxerclub Netherlands is carefully put together.
BMW boxerclub Netherlands assumes no liability or responsibility for any damages of any nature whatsoever arising out of the use of or reliance upon (any information of the content of) this website or any of the files downloaded from it. Coping information from this site is only permitted for personal use.

Cookies

Since the new telecom law on June 1, 2012 came into force, every website is legally obliged to inform the user about the nature of the delivered cookies and permission for its use. The website “bmwboxerclub.nl” uses functional cookies. These cookies are necessary to remember the username 
Cookies can not be used for reading private data from your computer or to intercept passwords. Also, they can not infect a computer with a virus or trojan. So they are perfectly safe and have been used since the 90’s without incident on almost ALL websites in the world.To see which cookies this site you can insert any of the following procedures.

Internet Explorer: Go right to the settings. Click on “Internet Options” and then under the tab general to “settings” When you then click on ‘View Files’ button you get a list of cookies to see. Here you can find the cookies that your site places
Firefox: Press the top left of Firefox. When in the dropdown on ‘options’ stand, you get there for a cup of ‘option’ to see. Once that last “option” is pressed, click on Privacy vervolgesn (logo above). If you go to “delete individual cookies’, you get a list of cookies to see. Search for your site to see what cookies you plaatst.
Google Chrome: Go right to ‘Settings’. Then the bottom of the page on “advanced settings”. At the drop press’ settings for content ‘and then’ Delete all cookies and site data. Above left you can then find your site.
To avoid cookies, you can configure your browser to refuse cookies. By doing so, some functionality of the websites may be lost. The procedure for rejecting cookies will depend on what browser you use. Consult information from your web browser for more details.

DISCLAIMER

D-Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet

Cookies

Da der neue Telekom-Gesetz auf 1. Juni 2012 in Kraft getreten ist, wird jede Website rechtlich verpflichtet, den Nutzer über die Art der gelieferten Cookies und die Erlaubnis für die Verwendung zu informieren. Die Website “bmwboxerclub.nl” verwendet Cookies. Diese Cookies sind für solche Präferenzen unerlässlich, um den Login-Namen und ein beliebiges Passwort zu erinnern. 
Cookies können nicht für private Daten von Ihrem Computer lesen oder abfangen von Passwörter verwendet werden. Außerdem können sie nicht einen Computer infizieren mit einem Virus oder Trojaner. So sind Sie absolut sicher, Cookies sind seit den 90er Jahren ohne Zwischenfälle auf fast allen Websites der Welt verwendet worden.

Um herauszufinden, welche Cookies dieser Seite gebraucht, können Sie eine der folgenden Verfahren einlegen.

Internet Explorer: Gehen Sie nach rechts auf die Einstellungen. Klicken Sie auf “Internetoptionen” und dann unter der Registerkarte Allgemein auf “Einstellungen” Wenn Sie auf “Dateien anzeigen”-Taste klicken Sie dann auf Sie erhalten eine Liste der Cookies, um zu sehen. Hier finden Sie die Cookies, dass Ihre Website Orten
Firefox: Drücken Sie die Oberseite des Firefox hinterlassen. Wenn in der Dropdown auf “Optionen”-Stand, Sie dort zu einer Tasse ‘option’ zu sehen. Sobald dieser letzte “Option” gedrückt wird, auf Datenschutz vervolgesn (Logo oben) klicken. Wenn Sie auf “Löschen einzelner Cookies” gehen, erhalten Sie eine Liste der Cookies, um zu sehen. Suchen Sie für Ihre Website zu sehen, was Sie Cookies Ort
Google Chrome: Gehen Sie rechts auf “Einstellungen”. Dann wird der unten auf der Seite auf “Erweiterte Einstellungen”. Beim Sturz Presse ‘Einstellungen für Inhalte “und dann” Löschen aller Cookies und Website-Daten. Oben links können Sie dann Ihre Website finden.
Um Cookies zu vermeiden, können Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass Cookies abgelehnt werden. Auf diese Weise kann bestimmte Funktionen der Websites verloren gehen. Das Verfahren für die Ablehnung von Cookies ist abhängig welchen Browser Sie verwenden. Wenden Sie sich Informationen von Ihrem Web-Browser für weitere Details.

ES-RENUNCIALa información de la página web de amigos del BMW boxer club Países Bajos está elaborada con el máximo cuidado.
El BMW boxer club Países Bajos no se hace responsable del contenido de la información en su sitio web o de las consecuencias de su uso. La información proporcionada en la página web del BMW boxer Club Países Bajos, no es jurídicamente vinculante. Copiar, reproducir o difundir la información de este sitio de cualquier manera, solo se permite para uso personal y no para fines comerciales

Cookies

Dado que la nueva ley de telecomunicaciones de 01 de junio 2012 entró en vigor, cada sitio web tiene la obligación legal de informar al usuario acerca de la naturaleza de los envíen cookies, y el permiso para su uso. El sitio web “cookies bmwboxerclub.nl usos funcionales. Estas cookies son esenciales para estas preferencias para recordar el nombre de usuario y contraseña.
Las cookies no pueden ser utilizados para los datos privados de su computadora para leer o interceptar las contraseñas. Además, no puede infectar un ordenador con un virus o un troyano. Así que son perfectamente seguros y han sido desde los años 90 sin incidentes utilizado en casi todos los sitios en el mundo.

Para ver lo que las cookies del sitio puede utilizar uno de los siguientes procedimientos para llevar a cabo

Internet Explorer: Ir a la derecha de los ajustes. Haga clic en “Opciones de Internet” y luego en la pestaña general, a “Configuración” Cuando a continuación, haga clic en el botón ‘Ver archivos de los que obtener una lista de las cookies para ver. Aquí puedes encontrar las cookies que los sitios del sitio
Firefox: Presione la parte superior izquierda de Firefox. Cuando en el menú desplegable en el stand de ‘opciones’, de llegar allí para una taza de ‘opción’ para ver. Una vez que la última “opción” es presionada, haga clic en Privacidad vervolgesn (logo de arriba). Si usted va a “borrar cookies individuales, se obtiene una lista de las cookies para ver. Buscar su sitio para ver lo que las cookies que su lugar.
Google Chrome: Ve a la derecha de “Configuración”. A continuación, la parte inferior de la página en “Configuración avanzada”. En “Configuración de contenido” de la prensa y luego soltar “Borrar todas las cookies y los datos del sitio. Arriba a la izquierda a continuación, puede encontrar su sitio.
Para evitar que las cookies, puede configurar su navegador para rechazar las cookies. De este modo, algunas funciones de los sitios web se pueden perder. El procedimiento para rechazar los cookies depende del navegador que usted utiliza. Consulte la información de su navegador web para más detalles.